top of page
Regulamin serwisu Platforma Rozwojowa

 OBOWIĄZUJE OD DNIA 07.11.2022 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą usług dostępnych na stronie www.rozwoj.resolutio.pl jest RESOLUTIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461309, NIP 118-173-58-74, zwaną dalej „Usługodawcą”.

 2. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin").

 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. W razie ewentualnej sprzeczności treści niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi konsumentów, pierwszeństwo zawsze mają przepisy obowiązującego prawa.

 

§2

Definicje

 1. Platforma Rozwojowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.przystannarozwoj.pl, funkcjonująca na platformie internetowej będącej własnością  Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Irlandia, na który składa się zestaw usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

 2. Katalog – funkcjonalność Platformy Rozwojowej umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

 3. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy Rozwojowej, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Usługi na Platformie Rozwojowej odpłatnie.

 4. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Platformy Rozwojowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Serwisu dostępne są Usługi dostępu do Katalogu i odpłatnego dostępu do innych Produktów.

 5. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi na Platformie Rozwojowej, w przypadku odpłatności objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji na Platformie Rozwojowej. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

 6. Umowa – umowa zawierana między Użytkownikiem i Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do Usługi, a której treść wyznaczają Regulamin i ewentualne dodatkowe uzgodnienia pomiędzy stronami, które mają charakter nadrzędny nad Regulaminem.

 

§3

Zakup produktów

 1. W ramach funkcjonalności Platformy Rozwojowej Sprzedający umożliwia zakup Produktów fizycznych oraz Produktów Cyfrowych

 2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta.

 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie zamawianych produktów do koszyka, uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wybór metody wysyłki oraz opłacenie zamówienia na stronie Operatora Płatności.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy na Odległość.

 5. Istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT. W tym celu należy podać dane do faktury umieścić taką informację w informacjach dodatkowych podczas składania zamówienia.

 6. Wysyłka zamówienia odbywa się w sposób określony w Metodach dostawy zgodnie z cennikiem dostępnym podczas składania zamówienia. Wysyłka produktu cyfrowego odbywa się poprzez e-mail, natomiast produktu fizycznego na adres podany podczas składania zamówienia.

 7. Sprzedający zastrzega prawo do kontaktu w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia i/lub opóźnienia w dostawie.

 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupującemu przysługuje pełny zwrot środków. Zwrot jest realizowany w przeciągu 7 dni roboczych od mailowego potwierdzenia ustaleń Stron.

 9. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia. Szczegółowe zasady zwrotów zostały opisane w §4 Regulaminu

§3

Zakup Badań Testowych i Kwestionariuszowych

1.  W ramach funkcjonalności Platformy Rozwojowej Usługodawca umożliwia zakup Jednostek Testowych do Badań Testowych i Kwestionariuszowych będących własnością Usługodawcy, bądź Usługodawca posiada zgodę właściciela na wykorzystanie badania.

2.  W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta.

3.  Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie zamawianych produktów do koszyka, uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz opłacenie zamówienia na stronie Operatora Płatności.

4.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy na Odległość.

5.  Istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT. W tym celu należy podać dane do faktury umieszczając taką informację w miejscu przeznaczonym na informacje dodatkowe podczas składania zamówienia.

6.  Wysyłka linków dostępowych do kwestionariusza odbywa się w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia płatności przez Operatora Płatności.

7.  Wysyłka raportu odbywa się w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia wypełniania kwestionariusza.

8.  Sprzedający zastrzega prawo do kontaktu w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia i/lub opóźnienia w wysyłce.

9.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupującemu przysługuje pełny zwrot środków. Zwrot jest realizowany w przeciągu 7 dni roboczych od mailowego potwierdzenia ustaleń Stron.

10.  Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

11.  Zgodnie z pkt. 9 §4 Regulaminu prawo do zwrotu nie przysługuje Kupującemu, który rozpoczął wypełnianie Testu i/lub Kwestionariusza.

 

§4

Zwrot produktów

 1. Kupującemu przysługuje 14-dniowe prawo zwrotu Produktu Fizycznego. Okres 14 dni rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówienia przez kupującego.

 2. Zwrot odbywa się poprzez przesłanie na adres przystannarozwoj@resolutio.pl własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z dokumentem potwierdzającym płatność oraz przesłanie oryginału oświadczenia, dokumentu zakupu wraz ze zwracanym produktem na adres RESOLUTIO Sp. z o.o.  ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa z dopiskiem ZWROT.

 3. Sprzedający zastrzega prawo do nieodebrania przesyłki nadanej na inny adres bądź do punktu odbioru bez wcześniejszego ustalenia mailowego.

 4. Koszt przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi kupujący.

 5. Zwracany produkt nie może posiadać śladów użytkowania oraz musi być oryginalnie zapakowany. 

 6. Sprzedający zastrzega prawo do nieprzyjęcia towaru, który posiada widoczne ślady użytkowania.

 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu produktu (o czym kupujący zostaje poinformowany mailowo) Kupującemu przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu zakupu Produktu Fizycznego pomniejszony o koszty dostawy.

 8. Zwrot środków zostanie zrealizowany na rachunek bankowy określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

 9. Zgodnie art. 38 pkt 13 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych – Produktów Cyfrowych, jeżeli realizacja Usługi rozpoczęła się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§5

Dostęp do usług

 1. O uzyskaniu dostępu do Usługi płatnej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania tego dostępu.

 2. Płatności za dostęp do Usługi płatnej można dokonać dostępnymi na Platformie Rozwojowej metodami; informacje w tym zakresie prezentowane są przy danym Produkcie.

 3. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu.

 4. Poszczególne Usługi (z wyłączeniem Usługi dostępu do Katalogu), zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika na Platformie Rozwojowej. Rejestracja na Platformie Rozwojowej i utworzenie konta jest konieczne do celów autoryzacji i dostępu do szkoleń video.

 5. W celu dokonania rejestracji na Platformie Rozwojowej wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika podanie odpowiednich danych, zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu Platformy Rozwojowej.

 6. Ponadto podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w dodatkowych celach, np. na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji na Platformie Rozwojowej lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług.

 7. Akceptacja Regulaminu Platformy Rozwojowej w celu realizacji Usług jest obowiązkowa i wiąże obie strony umowy.

 8. Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji na Platformie Rozwojowej.

 9. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

 10. Korzystanie z Usługi jest co do zasady odpłatne. Nieopłatne pozostaje założenie i utrzymywanie konta na Platformie Rozwojowej oraz usługa Dostępu do Katalogu, przy czym Dostęp do VOD oraz innych usług jest odpłatny.

 11. Koszt płatnego dostępu do Usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

 12. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia dostępu do danej Usługi.

 13. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług płatnych znajdujących się w ofercie Platformy Rozwojowej, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. O ile nie wskazano inaczej w treści Platformy Rozwojowej lub danej oferty/promocji poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników dostęp do Usługi płatnej.

 14. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia dostępu do Usługi płatnej.

 16. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014  poz. 827) prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na udostępnianie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§6

Zasady świadczenia Usług

 1. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 8 lub wyższej, MacOSX 10.10 lub wyższej, Linux za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików "cookies" i JavaScript.

 2. Dostęp i korzystanie z usługi w przypadku pozostałych urządzeń możliwy jest przy spełnieniu następujących warunków technicznych:

 3. dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android, wersja 7 lub wyższa wspierająca technologię zabezpieczeń treści Widevine Modular (DRM).

 4. dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS, najnowsza opublikowana przez producenta systemu dostępna wersja lub którakolwiek z dwóch poprzedzających ją wersji oprogramowania, wspierająca system zabezpieczeń treści Fair Play.

 5. W przypadku niespełniania przez Użytkownika minimalnych zaleceń technicznych wymienionych w pkt. 1-2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy Rozwojowej.

 6. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

 7. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Platformy Rozwojowej.

 8. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, Użytkownik powinien:

  1. na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;

  2. na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;

  3. unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.

 9. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych na Platformie Rozwojowej w zakresie funkcjonowania niniejszej Platformy Rozwojowej dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję.

 10. Szczegóły na temat stosowania cookies dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://www.resolutio.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci/.

 11. Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:

  1. wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę Usługodawcy;

  2. korzysta z Usługi w sposób naruszający obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Regulaminu;

  3. udostępnia dane do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,

  4. dostarcza do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny niezgodny z niniejszym Regulaminem.

 

§7

Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych oraz realizacji Usługi należy zgłaszać na adres: przystannarozwoj@resolutio.pl.

 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

 

§8

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy Rozwojowej jest RESOLUTIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Usług. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

 3. Zgodę wyrażoną na rzecz Administratora można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://www.resolutio.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci/.

 

§9

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Platformie Rozwojowej.

 2. Regulamin może ulec zmianie w szczególności z ważnych powodów, takich jak zmiana przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

 3. Przed planowaną zmiany Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomości o zmianie Regulaminu.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2022 r.

bottom of page