top of page
Regulamin szkoleń online i szkoleń wideo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 07.11.2022

Sprzedaż Szkoleń on-line oraz Szkoleń video zwanych Usługą za pośrednictwem Platformy Rozwojowej mieszczącej się pod adresem www.przystannarozwoj.pl jest realizowana przez RESOLUTIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461309, NIP 118-173-58-74, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: przystanrozwoj@resolutio.pl.

 

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługa – oferowane na stronie Szkolenia online oraz Szkolenia video,

 2. Umowa na usługę – umowa zawierana z Kupującym w przypadku zamówienia Szkolenia online,

 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa zawierana z Kupującym w przypadku zamówienia Szkolenia video,

 4. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna,

 5. Operator Płatności - podmiot wskazany na Platformie Rozwojowej, jako obsługujący płatności dokonywane przez Kupujących,

 6. Regulamin – niniejszy regulamin,

 7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne, zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę, posiadające wbudowaną lub przyłączaną kamerę, głośnik i mikrofon,

 8. Platforma Rozwojowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.przystannarozwoj.pl, funkcjonująca na platformie internetowej będącej własnością  Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland, na który składa się zestaw usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Kupujących,

 9. Sprzedawca – RESOLUTIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461309, NIP 118-173-58-74,

 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

 

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Szkoleń online oraz Szkoleń video i świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną za pomocą Strony, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie szkolenia.

 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  a.  dostęp do Internetu,

      b. standardowy system operacyjny,

      c. standardowa przeglądarka internetowa,

      d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

  3. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie            Kupującego:

 1. dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video,

 2. standardowy system operacyjny,

 3. standardowa przeglądarka internetowa,

 4. w przypadku szkoleń online dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem,

 5. możliwość odtwarzania plików audio i wideo,

 6. posiadanie aktywnego adresu e-mail,

 7. umowa zakupu usług.

   4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

   5.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.       Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na            stronie Sprzedającego https://www.resolutio.pl/polityka-prywatnosci/.

   6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza         Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia.

 

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca uświadamia niniejszym Kupującemu, że wszystkie szkolenia stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca uświadamia niniejszym Kupującemu, że kopiowanie, rejestrowanie, pobieranie oraz dalsze rozpowszechnianie Szkolenia video oraz udostępnienie Szkolenia online osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkoleń i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 4
Zakup Usług

 1. W celu zakupu Szkolenia online lub Szkolenia video zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 1. wybrać usługę spośród dostępnych Usług w ofercie na Platformie Rozwojowej,

 2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

 3. zaakceptować Regulamin Szkoleń – akceptacja Regulaminu jest niezbędna do dokonania zakupu, a następnie korzystania z Usługi,

 4. w przypadku chęci otrzymania faktury dla firm zarejestrowanych w UE prosimy o zaznaczenie tej opcji w formularzu,

 5. dokonać płatności przelewem bankowym lub kartą u Operatora Płatności.

 1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma na adres e-mail zawarty w formularzu zamówienia potwierdzenie zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę, a w przypadku usługi Szkolenia video Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

§ 5
Usługa szkolenia video

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do szkolenia video jest posiadanie konta, które Kupujący zobowiązany jest do założenia w procesie zakupu.

 2. Zakupione Szkolenie video zostanie udostępnione Kupującemu poprzez odblokowanie dostępu do sekcji Szkolenie video w profilu użytkownika, do której Kupujący będzie mógł się zalogować po założeniu konta.

 3. Szkolenie video, o którym mowa powyżej, będzie dostępne niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Szkolenie video będzie dostępne na koncie Kupującego na określony podczas zakupu czas.

 4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na czas określony, zgodnie z warunkami zakupu.

 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że natychmiastowe otrzymanie dostępu do Szkolenia video przez Kupującego w ramach zakupionej usługi jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta.

 6. Kupujący nie może udostępniać Szkoleń video osobom trzecim zgodnie z zapisami w § 3 ust. 2.

 

§ 6
Usługa Szkolenia online

 1. Zamówienie Usługi Szkolenia online zostanie potwierdzone Kupującemu poprzez przesłanie na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenia chęci udziału w Szkoleniu Online.

 2. Najpóźniej 5 dni robocze przed planowanym terminem Szkolenia online Sprzedawca poinformuje Kupującego o potwierdzeniu terminu szkolenia, jego przeniesieniu lub odwołaniu.

 3. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie Kupującemu przez Sprzedawcę faktury, a w przypadku, gdy Kupujący jest osobą fizyczną Zamówienia. Termin na opłacenie Zamówienia przez kupującego wynosi 2 dni.

 4. Dane dostępowe do Szkolenia online, zostaną wysłane Kupującemu po opłaceniu Zamówienia najpóźniej na 24 godziny przed planowanym szkoleniem.

 5. Kupujący potwierdza swoją gotowość i dostęp do Urządzenia oraz Internetu, w tym poprzez video-odbieranie obrazu, dźwięku i nadawanie obrazu (kamera) i dźwięku (mikrofon). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u Kupującego w tym zakresie.

§ 7
Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w zakresie Szkoleń online, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych – Szkoleń video, jeżeli realizacja Usługi rozpoczęła się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia. Informacja powinna zostać pisemnie i wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: przystannarozwoj@resolutio.pl.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został skutecznie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8
Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać przesyłając pismo reklamacyjne na adres mailowy przystannarozwoj@resolutio.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju Szkolenia, nazwę oraz dane, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Kupującego.

 4. Resolutio Sp. z o.o. wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

 1. stawce podatku,

 2. sumie wartości netto wykonywanych usług,

 3. wartości sprzedaży netto,

 4. wartości sprzedaży brutto,

 5. kwocie należności ogółem.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

  1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  2. korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,

  3. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Sprzedawcę osobom nieuprawnionym,

  4. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Sprzedawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny niezgodny z niniejszym Regulaminem.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2022 r.

bottom of page