top of page
Warunki zapisu i uczestnictwa w szkoleniu otwartym

OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 12.01.2023

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady udziału w szkoleniu otwartym „Rozmowa rozwojowa z pracownikiem”. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie jest akceptacją warunków uczestnictwa w szkoleniu.
2. Na szkolenie może zapisać się każda zainteresowana osoba. Program szkolenia „Rozmowa rozwojowa z pracownikiem” znajduje się na stronie www.resolutio.pl
3. Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik firmy, która zgłosiła uczestnictwo pracownika w szkoleniu.
4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.przystannarozwoj.pl, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Resolutio sp. z o.o. a Uczestnikiem.
5. Przesłanie zgłoszenia niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
6. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia oraz opłaceniu udziału pracownik Resolutio sp. z o.o. przekazuje dane dostępowe oraz wszystkie niezbędne informacje o szkoleniu.
7. Wszelkie informacje organizacyjne Resolutio sp. z o.o. przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.


§ 2
Rezygnacja z uczestnictwa


1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu „Rozmowa rozwojowa z pracownikiem”, niezależnie od przyczyny, należy zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres: resolutio@resolutio.pl, najpóźniej 8 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
2. Rezygnacja w późniejszym terminie powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
3. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
4. Uczestnik ma prawo bez ponoszenia dodatkowych kosztów zgłosić udział innej osoby w szkoleniu „Rozmowa rozwojowa z pracownikiem” w zastępstwie za pomocą poczty elektronicznej na adres: resolutio@resolutio.pl


§ 3
Zmiany


1. Resolutio sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Resolutio sp. z o.o., opłata za szkolenie zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości, nie później niż w przeciągu 14 dni.
3. W przypadku odwołania szkolenia Resolutio sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu.
4. W szczególnych przypadkach Resolutio sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany trenera i nie stanowi to zmiany warunków umowy. Jednocześnie organizator zapewnia, że trener
realizujący szkolenie w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie doświadczenie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia.


§ 4
Koszt uczestnictwa i zasady płatności


1. Uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty za szkolenie nie później niż 8 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, co gwarantuje rezerwację miejsca na szkoleniu.
2. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
3. Resolutio sp. z o.o. ma prawo wystawić fakturę zgodnie z zapisami § 2, pkt 2 – 3.


§ 5
Informacja dot. RODO


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Resolutio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/28;
b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@resolutio.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;
c. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
▪ wykonania zawartej umowy na uczestnictwo w szkoleniu „Rozmowa rozwojowa z pracownikiem” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
▪ wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami podatkowymi),
▪ dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
▪ marketingu i promocji usług szkoleniowych, w tym publikacji wizerunku, prowadzonych przez Resolutio sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO);
d. odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
▪ osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
▪ podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
e. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. c:
▪ w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia,
▪ po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
▪ w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;
f. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu;
h. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.


§ 6
Prawa autorskie


1. Program szkolenia „Rozmowa rozwojowa z pracownikiem”, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkolenia podlegają ochronie wynikającej ze stosownych przepisów.
2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniu nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęty jest program szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

 

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Resolutio sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa (regulaminu)
zamieszczając zapowiedź na stronie internetowej www.resolutio.pl, nie później niż 8 dni roboczych przed terminem szkolenia.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania
się i akceptacją niniejszej warunków uczestnictwa (regulaminu) oraz zobowiązaniem się do
przestrzegania niniejszych postanowień.

bottom of page